Alchýmia rozvoja

Čo pre mňa znamená alchýmia…

Ja rozumiem pod slovom alchýmia proces, v ktorom sa deje významná zmena. Posun vo vnímaní, a teda posun v úrovni vedomia. Inak povedané, keď sa vedomosť premení na skúsenosť a stane sa súčasťou nášho bytia, uvedomovania si, každodennou realitou. Je to proces skutočnej transformácie. Keď sa vízia stane realitou. Transformácia , teda zmena formy je jedným zo zákonov života. Všetko neustále mení svoju formu. Zmena je jedinou istotou. Všetci rastieme, vyvíjame sa až do konca svojho života, aj za hranice za ním, ak chcete… Celý vesmír sa neustále vyvíja…  Rozvoj – rast je nekonečný proces. Ako byť vedomý v tomto procese,  vedieť ho smerovať k zámeru – to je skutočná alchýmia žitia.

Slovo alchýmia pravdepodobne pochádza z arabského slova al-kímijá čo znamená spájať spolu, zlievať. Všeobecne sa alchýmia chápe ako historická protovedecká a filozofická disciplína, ktorá kombinovala prvky chémie, metalurgie, fyziky, medicíny, astrológie, sémiotiky, mystiky a umenia. (Zdroj Wikipedia)

Spiritualita a veda

V súčasnosti veda čím ďalej, tým viac nachádza prienik so spiritualitou a prichádza na nové objavy. Mení sa 300 rokov starý spôsob myslenia a učenia, ktorý veda stále novými poznatkami vyvracia. To, čo platilo pred pár rokmi, dnes už nie je pravda. A stále nachádza nové dôkazy, že v múdrosti našich predkov starej niekoľko tisíc rokov sa odráža pravda. Pôvodné kultúry mali poznatky, ktoré moderná veda objavuje až teraz. Alchýmia je tiež spôsob, ako zlúčiť tieto na prvý pohľad dva odlišné prístupy k chápaniu a poznaniu seba a sveta okolo nás. Ako sa dokázať povzniesť nad všetko čo sme sa naučili a otvoriť sa nepoznanému. Doslova dostať do súladu a spolupráce myseľ, srdce a telo. A to už sa dotýkame spirituality. Spiritualita a veda majú niečo spoločné. Obe majú ten istý cieľ. Poznanie seba a sveta okolo, vzťahov navzájom,  všeobecne platným zákonom života. Len prístup je iný. Ale cesta môže byť akákoľvek. K pravde sa dá dopátrať z ktoréhokoľvek východiskového bodu.

Čo je Alchýmia rozvoja?

Alchýmia vo mne evokuje holistický prístup k poznaniu seba a sveta. Preto som si vybrala toto mysticko – poetické slovo, a nazvala som ním tak svoje poslanie: Alchýmia rozvoja. Pod týmto názvom sú skryté všetky prejavy mojej medicíny. TranscenDance – liečivý tanec, Liečenie divadlom, Théaterapia – playback divadlo a Kurzy pre profesionálny rast. Všetky majú jedno spoločné: To všetko som ja v rôznych podobách. Toto je to, čo zdieľam so svetom, to čo žijem, to v čom rastiem.

Čo je podstatou a poslaním Alchýmie rozvoja?

Alchýmia rozvoja je vedomá cesta osobného rastu. Alchýmia rozvoja, to je umenie urobiť rozhodnutie, oddať sa zámeru, plynúť so zmenou, životom vedome a naplno rozvíjať svoj potenciál. Alchýmia rozvoja je tiež uvedomenie si jednoty celého univerza a nášho miesta v ňom. Byť si vedomý zákonov, ktorými hýbe Veľké Tajomstvo, a vnímať seba samého ako súčasť stvorenia. Sme prepojení navzájom so všetkým. Byť schopný rozšíriť svoje vnímanie – vedomie na takéto úrovne, si vyžaduje prijatie, liečenie a sebapoznanie. Čím hlbšie sa ponárame do seba, tým ďalej sa môžeme rozpínať do univerza. Je to zákon zrkadlenia – ako hore tak aj dole… Alchýmia je týmto procesom obrátenia pozornosti do vnútra, ktorý spúšťa expanziu smerom von. Alchýmia je vedieť ako. Alchýmia je objavná cesta každého z nás. Neopakovateľná a jedinečná, kde vlastná skúsenosť je najvyššia autorita. Vytvoriť si vlastný alchymický proces zmeny vyžaduje veľké odhodlanie a celého človeka.

Pozývam vás na túto objavnú cestu za nadviazaním spojenia s Alchymistom vo vašom vnútri. S tou vašou časťou, ktorá vie. Ktorá si pamätá, ktorá je napojená na zdroj. Tá sila, ktorá dokáže zázraky. Mojou úlohou je len podporiť vás vo vašej jedinečnosti a stáť pri vás, nech si prechádzate čímkoľvek.   Vytvoriť bezpečný priestor, v ktorom sa váš alchýmický proces môže udiať. Ďakujem, že môžem byť pri tom.

Kristína Sihelská
www.alchymiarozvoja.sk