OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – ZOZNAM ZBIERANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV CEZ KONTAKTNÝ FORMULÁR NA WEBE www.kristinasihelska.com

Cez kontaktný formulár zbierame nasledovné osobné údaje:

Meno a Priezvisko, E-mail, Telefón, IP adresa.

Údaje zbierame za účelom spätného kontaktovania záujemcu, ktorý poslal správu prostredníctvom kontaktného formulára. Odoslaním formulára a poskytnutím Vašich osobných údajov súhlasíte s archiváciou údajov na 5 rokov. Vaše osobné údaje poskytnuté vo formulári nebudú poskytnuté 3. osobe bez Vášho predchádzajúceho súhlasu. Vaše osobné údaje odoslané cez kontaktný formulár www.alchymiarozvoja.sk sú archivované na servroch Gmail (Google).

I.  Prevádzkovateľ internetovej stránky www.kristinasihelska.com / www.alchymiarozvoja.sk / www.kristinasihelska.sk

Kristína Sihelská – Alchýmia rozvoja, IČO 54087449
M. R. Štefánika 22, 01001 Žilina

 • prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.kristinasihelska.com / www.alchymiarozvoja.sk

II. Účel spracúvania osobných údajov

 • účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy, identifikácia zákazníkov
 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

III. Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie
 • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)

IV. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 • Osobné údaje sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva
 • prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom
 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov
 • Váš súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov je dobrovoľný

V. Zverejnenie údajov

 • prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje za žiadnych okolností

VI. Podmienky spracúvania

 • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
 • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby po uplynutí 5 rokov od poskytnutia údajov

VII. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje

VIII. Poučenie o právach dotknutej osoby

 • dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa kedykoľvek požiadať, aby sme Vaše osobné údaje vymazali a to bez udania dôvodu
 • kedykoľvek nás môžete požiadať o opravu alebo o doplnenie Vašich osobných údajov

IX. Doba uchovávania osobných údajov

 • Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov od zadania osobných údajov

X. Poverenie na spracúvanie osobných údajov

 • osobné údaje Užívateľov nebudú v žiadnom prípade a žiadnym spôsobom poskytované tretím osobám, okrem účelov, ktoré sú uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, čo znamená najmä, že nebudú zdieľané s inými subjektmi za účelom zasielania marketingových materiálov tretích strán.
 • osobné údaje Užívateľov webstránky nebudú prenášané mimo krajín Európskej Únie

Cookies

 • Webstránka www.kristinasihelska.com používa „cookies“. Cookies sú malé súbory, ktoré umožňujú pomocou zariadenia používaného k prehliadaniu siete internet (napr. počítač, smartfón atd.) zapamätať si špecifické informácie, týkajúce sa používaného zariadenia.  Informácie uložené v súboroch cookies sa používajú o.i. na reklamné a štatistické účely a pre účely prispôsobenia našich webových stránok vašim individuálnym potrebám. Nastavenie cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Pokiaľ tieto  nastavenia nezmeníte, budú súbory cookies uložené do pamäte zariadenia. Zmena nastavenia súborov cookies môže obmedziť funkčnosť Webstránky.